Biografia

IMG_5462

Andrzej Materka, emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Łódzkiej, urodził się w Łęczycy w 1949 roku. Absolwent '1972 Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (mgr inż. elektronik ze specjalnością radiotechnika). W 1979 r. otrzymał stopień doktora na Wydziale Elektrycznym PŁ (Model ładunkowy tranzystora bipolarnego do analizy zniekształceń nieliniowych w układach elektronicznych), a w 1985 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (Projektowanie wielkosygnałowych układów mikrofalowych z tranzystorami polowymi typu MESFET). Od 1996 r. posiada tytuł profesora nauk technicznych (elektronika, informatyka). 

W latach 1972-74 pracował jako inżynier w P.P. Stacje Radiowe i TV w Łodzi. Od 1974 r. jest zatrudniony w Instytucie Elektroniki PŁ. Specjalizuje się w testowaniu analogowych układów elektronicznych, komputerowym modelowaniu przyrządów półprzewodnikowych, technice mikrofalowej, elektronice medycznej, cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, komputerowej analizie obrazów, sztucznych sieciach neuronowych, informatycznych systemach baz danych, projektowaniu urządzeń mózg-komputer i systemów wspomagających osoby niewidome oraz w numerycznym modelowaniu układu naczyń krwionośnych na podstawie trójwymiarowych obrazów rezonansu magnetycznego.

W latach 1980-82 był stypendystą rządu Japonii na Uniwersytecie Shizuoka w Hamamatsu, gdzie konstruował oscylatory mikrofalowe z wieloma tranzystorami MESFET. W okresie 1992-94 pracował jako "Senior Lecturer" na Monash University w Melbourne (Australia). Wykładał tam elektronikę i cyfrowe przetwarzanie sygnałów. W latach 2005-2011 pełnił funkcję "Adjunct Professor" na Edith Cowan University w Perth (Australia).

W latach 1995-2015 był dyrektorem Instytutu Elektroniki PŁ (http://materka.p.lodz.pl/website/20150901_am_podziekowanie_dyrektora.pdfpdf, 1,1 MB). Do 2005 r. był kierownikiem Zakładu Elektroniki Medycznej PŁ, który założył w 1985 roku. W latach 2002-8 był dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ.

Profesor Andrzej Materka opublikował ponad 200 artykułów i referatów naukowych oraz 6 monografii. Według Web of Science, do września 2023 r. prace te były cytowane ponad 2200 razy w artykułach innych badaczy, ze współczynnikiem Hirscha h = 19 (Web of Science), 21 (Scopus), 24 (ResearchGate) oraz 30 (Google Scholar). Był promotorem dwudziestu jeden obronionych prac doktorskich. Był głównym projektantem i programistą systemu informatycznego "Elektroniczna Karta Studenta" wspomagającego zarządzanie dydaktyką i pracami naukowymi szkoły wyższej, wdrożonego na Wydziale EiE PŁ w latach 2000-06 oraz w PŁ w latach 2010-11. W latach 1998-2004 był koordynatorem adaptacji budynku byłej fabryki Schweikertów w Łodzi (Wólczańska 215) do potrzeb trzech wydziałów PŁ (film, 240MB).

Był przewodniczącym międzynarodowej grupy roboczej "Software and Statistics" programu europejskiego COST B11 (1998-2003). W okresie 2004-8 był wiceprzewodniczącym programu COST B21 "Physiological modelling of MR image formation", zrzeszającego jednostki naukowe z 18 krajów Europy i przewodniczącym grupy roboczej "Software, Simulation and Modelling" COST B21. Jest współzałożycielem European Campus Card Association; w latach 2004-6 pełnił funkcję wiceprezesa, a w 2009-11 prezesa tej organizacji.

Był kilkakrotnie wybrany do Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Jest członkiem zespołu redakcyjnego Machine Graphics and Vision oraz członkiem IEEE w stopniu „Life Senior Member”. W 2016 r. został wybrany na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020.

© ANDRZEJ MATERKA 2016-2023